หน้าตัวอย่าง

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

ข่าว เด่น

โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่)

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 0

อ่านต่อ

ข่าว สาร

#เช็คด่วน!!! #ประชาสัมพันธ์ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด #จังหวัดกระบี่ #ผู้ที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนที่สุด!! แจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มีข้อมูลรีเจ็คจากกรมบัญชีกลางและกรมการปกครอง ดังรายชื่อที่แนบ ให้ติดต่อหน่วยงานที่ท่านลงทะเบียน หรือติดต่อ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ โดยด่วนน!! เพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ** รายชื่อดังกล่าว เป็นรายชื่อที่มีการดึงข้อมูลไปประมวลผลเบิกจ่าย แต่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิได้ เนื่องจาก ข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเด็กไม่ตรงกับกรมปกครอง , บัญชีธนาคารปิด , บัญชีติดเงื่อนไข , เลขที่บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง , ไม่ผูกบริการพร้อมเพย์ (ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนโดยตรง) , เด็กเสียชีวิต เป็นต้น ** ***หากท่านมีรายชื่อตามเอกสารดังกล่าว ติดปัญหาในส่วนใด ให้ดำเนินการตรวจสอบ , แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ หรือหน่วยงานที่ท่านลงทะเบียนไว้*** *** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 075 – 611044 (ติดต่อเจ้าหน้าที่เด็กแรกเกิด) *** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระบี่ …22/06/2563…

#เช็คด่วน!!! #ขอประชาสัมพันธ์ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด #จังหวัดกระบี่ #ผู้ที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนที่สุด!! ผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มีรายชื่อยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02) ดังรายชื่อที่แนบ ให้ติดต่อหน่วยงานที่ท่านลงทะเบียน หรือติดต่อ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ โดยด่วน!! เพื่อดำเนินการกรอกข้อมูลแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02 ส่วนที่ 1) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ **รายชื่อที่ปรากฏตามเอกสารส่วนนี้ เป็นรายชื่อผู้ลงทะเบียน #รายเก่า ที่เคยได้รับเงินและเงินหยุดการจ่ายไป (เงินเข้าล่าสุด ประมาณ ช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561) เป็นผู้ลงทะเบียนที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะต้องดำเนินการ กรอกแบบ ดร.02 ส่วนที่ 1 เพิ่มเติม และรอการตรวจเช็คข้อมูลอีกครั้ง** *** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 075 – 611044 (ติดต่อเจ้าหน้าที่เด็กแรกเกิด) *** ..22/06/2563..

ดูทั้งหมด

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์

ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมใจพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ประกอบพิธีพลีกรรม … คน ร่วมโครงการจ …
อ่านต่อ
/ ข่าวกิจกรรม
งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนผู้สูงอายุ
กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพ กิจกรรม

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

163055
Total Visitors
67
Visitors Today
21
Live visitors
163055
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25230
037 482 407
prachinburi-mso@gmail.com
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial