การประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย

📣📣ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง การประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย โดยมีรางวัลการประกวด 3 ประเภท ประเภทละ 4 รางวัล รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก 


Share: