ขอความร่วมมือสนับสนุนกลุ่มเปราะบางเข้าถึงสิทธิตามโครงการ “เราชนะ” ของรัฐบาล และมาตราการช่วยเหลือรองรับกรณีไม่ได้รับสิทธิตามโครงการ

แนวทางการเตรียมความพร้อมรองรับกลุ่มเปราะบางตามโครงการ “เราชนะ”


Share: