ข่าวประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2563

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 3/2563


Share: