ข่าวประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2563

ประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ ๑๑ จังหวัด และ ๒ สสว.

ผ่านการประชุมทางไกลระบบ zoom โดยมี นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม


Share: