ข้อมูลทั่วไปจังหวัด

ประวัติความเป็นมา

จัดตั้งในชื่อสำนักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดกระบี่ สังกัดกรมประชาสงเคราะห์ เมื่อปี ๒๕๒๐  และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัดกระบี่ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ปัจจุบันใช้ชื่อว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ อาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ก่อสร้างเมื่อปี ๒๕๒๔ โดยมีอายุการใช้งาน ๓๕ ปี ได้รับโอนจากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๗ ต่อมาในปี ๒๕๕๑ ได้ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่ และศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ ๑ จังหวัดกระบี่ ปัจจุบัน ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial