นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ


Share: