บัญชีข้อมูลภาครัฐ GD Catalog

รายการชุดข้อมูลด้านผู้สูงอายุ จำนวน 7 รายการ

 

1.ภูมิปัญญาผู้สูงอายุในจังหวัดกระบี่

ไฟล์คลิก! คลังปัญญาผู้สูงอายุ

 

2.กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

ไฟล์คลิก! กิจกรรมพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

ไฟล์คลิก! กิจกรรมเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกิจกรรมพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ

 

3.ศูนการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

ไฟล์คลิก! ศูนย์การเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ

 

4.ผู้สูงอายุกับครอบครัวยากจนยากลำบาก

ไฟล์คลิก! ผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน ยากลำบาก

 

5.ผู้กู้ยืมเงินที่ทำสัญญากับกองทุนผู้สูงอายุ

ไฟล์คลิก! ผู้กู้ยืมเงินที่ทำสัญญากับกองทุนผู้สูงอายุ

 

6.ผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

ไฟล์คลิก! ผู้สูงอายุที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว

 

7.จำนวนผู้สูงอายุ 100 ปี ขึ้นไปจังหวัดกระบี่

ไฟล์คลิก! ข้อมูลผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป


Share: