ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ผ่านการพิจารณา รางวัลเลิศรัฐ  ประจำปี 2564 จำนวน 3 รางวัล
หน่วยงาน : สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทพัฒนาการบริการ
1. “PROTECT-U App. ออก LINE” หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองต่อต้านการค้ามนุษย์
 
รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
1. “สานเพื่อก่อ ซ่อมเพื่อสร้าง SYNERGY OF KRABI”
2. “รวมพลัง รวมใจ สุโขทัยเมืองผาสุก”

ไฟล์ดาวน์โหลด ผลการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564

รางวัลเลิศรัฐ รางวัลเลิศรัฐ รางวัลเลิศรัฐ รางวัลเลิศรัฐ

facebook : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่


Share: