#เช็คด่วน!!! #ประชาสัมพันธ์ผู้ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด #จังหวัดกระบี่ #ผู้ที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วนที่สุด!! แจ้งรายชื่อผู้ลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่มีข้อมูลรีเจ็คจากกรมบัญชีกลางและกรมการปกครอง ดังรายชื่อที่แนบ ให้ติดต่อหน่วยงานที่ท่านลงทะเบียน หรือติดต่อ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ โดยด่วนน!! เพื่อดำเนินการตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ** รายชื่อดังกล่าว เป็นรายชื่อที่มีการดึงข้อมูลไปประมวลผลเบิกจ่าย แต่ไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิได้ เนื่องจาก ข้อมูลวันเดือนปีเกิดของเด็กไม่ตรงกับกรมปกครอง , บัญชีธนาคารปิด , บัญชีติดเงื่อนไข , เลขที่บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง , ไม่ผูกบริการพร้อมเพย์ (ไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชนโดยตรง) , เด็กเสียชีวิต เป็นต้น ** ***หากท่านมีรายชื่อตามเอกสารดังกล่าว ติดปัญหาในส่วนใด ให้ดำเนินการตรวจสอบ , แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง และยื่นเอกสารเพิ่มเติม ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ หรือหน่วยงานที่ท่านลงทะเบียนไว้*** *** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 075 – 611044 (ติดต่อเจ้าหน้าที่เด็กแรกเกิด) *** สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระบี่ …22/06/2563…

แบบรีเจ็ค


Share: