โครงการปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World Soil Day)

IMG_0462

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.

          หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ (one home) ร่วมกับภาคีเครือข่าย อพม. จัดโครงการปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World Soil Day) วันที่ 5 ธันวาคม 2564
เวลา 13.30 น.นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World Soil Day) โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ (one home) ร่วมกับภาคีเครือข่ายอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดกระบี่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
ชุมชน 13 ชุมชนของตำบลปากน้ำ เขตเทศบาลเมืองกระบี่ และ 1 ชุมชนของตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ โดยการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปใช้ในครัวเรือนได้ โดยวันนี้เป็นการมอบพันธุ์ไม้ยืนต้น 3,000 ต้น ได้แก่ มะฮอกกานี พะยอม ยางนา ชมพูพันธ์ทิพย์ หลุมพอ สนประดิษฐ์พันธ์ มะค่าโมง มะม่วงหิมพานต์ ฟ้าทะลายโจร
และพันธุ์ไม้ผักสวนครัวรั้วกินได้ จำนวน 2,500 ต้น ซึ่งมีผู้นำชุมชนมารับพันธุ์ไม้ยืนต้นไปปลูกในพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน และนำพันธุ์ไม้
ผักสวนครัวรั้วกินได้ ไปมอบให้กับครอบครัวเปราะบางได้ปลูกต่อไป ซึ่งผลผลิตสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารในครัวเรือน และอีกส่วนหนึ่งสามารถ
นำไปเพิ่มมูลค่าให้กับครัวครัวได้อีกด้วย โอกาสนี้นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ หน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่


Share: