โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดกระบี่

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
นายไพฑูรย์ พัชรอาภา พมจ.กระบี่ มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วม โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฎิบัติพระรากกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราฎร และเพื่อเป็นการสร้างแรงกระตุ้นจิตสำนึกให้แก่ประชาชน หน่วยงานในจังหวัดกระบี่ ณ พื้นที่ที่ได้ตรวจยึดจับกุมดำเนินคดีและหมดอายุการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าปลายคลองพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่


Share: