ประชุมการขับเคลื่อนทีม พม. จังหวัด ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565

50001

วันที่ 13 มิถุนายน 2565
นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนทีม พม. จังหวัด ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย นางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ที่ปรึกษาและคณะทำงาน นายอำพล หลิมเฮงฮะ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานทีม พม. จังหวัดกระบี่ ภาคประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อติดตามและหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่่อนการดำเนินงานทีม พม. จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่


Share: