มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สุงอายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สุงอายุ (ศพอส.) ประจำปี 2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้สูงอายุ ชมรมผู้สุงอายุ และศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สุงอายุ (ศพอส.) ประจำปี 2565  โดยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นผู้มอบ ณ ห้องประชุมพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 9/10 ดังนี้
1. นายนิวัฒน์ วัฒนยมนาพร อายุ 67 ปี รับโล่เชิดชูเกียรติคลังปัญญาผู้สูงอายุดีเด่น ประจำจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2565 สาขาภูมิปัญญา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ รับโล่เชิดชูเกียรติศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุดีเด่น ประจำปี 2565 ภายใต้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
3. ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ รับโล่เชิดชูเกียรติชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัดกระบี่ “1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์ชุมชน”
4. ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ รับมอบประกาศนียบัตรชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็งประจำจังหวัดกระบี่ “1 ชมรมผู้สูงอายุเข้มแข็ง 1 ผลิตภัณฑ์ชุมชน” ภายใต้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้
5.นางอุไรรัตน์ สุทธิกุล อายุ 65 ปี รับโล่รางวัล เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สูงวัย พลังบวก“สังคมดี ด้วยภูมิปัญญา เวลาและความรัก” ประจำปี 2565


Share: