เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔
ทางอินเทอร์เน็ต โดยรับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนีบัตรวิชชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ยังไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. โดยมีกำหนดการดังนี้


Share:ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20-21 มกราคม 2564 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ เวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ โทร 075611044


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial