ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่งนิติกร

>>ประกาศจังหวัดกระบี่<<


Share:ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

ตำแหน่ง นิติกร

>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<


Share:ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 

ตำแหน่ง นิติกร

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่

>>รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก<<


Share:ประกาศจังหวัดกระบี่

ประกาศจังหวัดกระบี่
เรื่อง จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีแฉพาะเจาะจง

รายละเอียดเพิ่มเติม

>>ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่องจำหน่ายพัสดุฯ<<


Share:ประกาศจังหวัดกระบี่

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ
ตำแหน่ง นิติกร

ด้วยจังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานพัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ มีความประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ ตำแหน่ง นิติกร โดยอิงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนัสิงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนด
ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
กองทุนผู้สูงอายุ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก ประกาศการรับสมัครพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ

 


Share:ขอเชิญทุกท่าน ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ( ฉบับ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ 2

📢 ขอเชิญทุกท่าน
ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว ( ฉบับ..) พ.ศ. …. ครั้งที่ 2
.
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข “พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550“ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยได้จัดทำ “ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ….”
.
จึงขอประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว (ฉบับที่..) พ.ศ. ….” ครั้งที่ 2
.
โดยท่านสามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 ต.ค. – 6 พ.ย. 2566 ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย
ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้
หรือสามารถคลิ๊กลิงค์ หรือแสกน QR Code ตามไฟล์แนบได้เลย

Share:ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 66 ศูนย์เรียนรู้ฯภาคใต้ จังหวัดสงขลา

มาแล้ว 8 หลักสูตร ต้อนรับเดือนตุลาคม
ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 66 ศูนย์เรียนรู้ฯภาคใต้ จังหวัดสงขลา ให้มากกว่าฝึกอาชีพ
รับจำนวนจำกัด!! คลิกลิงก์กรอกข้อมูลได้เลย 👇
————————————————
👩‍🎓เรียนจบแล้วมีวุฒิบัตรมอบให้
————————————————
💻 สมัครออนไลน์ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้
————————————————
🏡 ท่านใดอยู่ใกล้สามารถเดินทางมาสมัครได้ที่ #ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้จังหวัดสงขลา
เลขที่ 590 หมู่ 11 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
☎️ โทร 074 584 111 ต่อ 3
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการสมัคร
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (สวมเสื้อเชิ้ตสีขาว/ผ้าคลุมฮิญาบสีขาว)
– บัตรประจำตัวประชาชน
– ทะเบียนบ้าน
– วุฒิการศึกษาสูงสุด
– ใบรับรองแพทย์ (รับรองไม่เกิน 14 วัน)

Share:การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ จึงเห็นสมควรสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญและกำลังใจในการทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งเป็นต้นแบบแห่งการสร้างสรรค์ความดี อันพึงเป็นคุณลักษณะที่ดีแก่สังคมไทยสืบไปอีกด้วย จึงขอประกาศการเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงาน และโครงการ ที่มีผลงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ซึ่งเป็นผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นผลงานที่ได้ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปี ๒๕๖๕ เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”


Share:ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ง่าย สะดวก รวดเร็ว

🚨 ESS Help Me 🚨
ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ง่าย สะดวก รวดเร็ว
เพียงกดเพิ่มเพื่อน Line :@esshelpme หรือสแกน QR code
👉🏻หรือกดเพิ่มเพื่อนตามลิงค์🔻
หากคุณกำลังตกอยู่หรือพบเห็นในสถานการณ์เหล่านี้
📍ข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกาย/โดนทำร้าย
📍กักขังหน่วงเหนี่ยว
📍เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ
📍ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย
📍มั่วสุมก่อให้เกิดเหตุร้าย
⚠️ กดเพิ่มเพื่อนไว้ อุ่นใจกว่า เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน แจ้งเหตุได้ทันที
⚠️ คำเตือน แจ้งเหตุเท็จโดยเจตนา มีความผิดตามกฎหมายอาญา

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial