การมอบโล่ เข็มกลัดเกียรติคุณ และมอบเงินให้กับผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป

วันที่ 14 มิถุนายน 2565
นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2565 ในพื้นที่ตำบลคลองยาง ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา ตำบลลำทับ อำเภอลำทับ และตำบลหน้าเขา อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ จำนวน 5 ราย โดยมี นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการมอบโล่ เข็มกลัดเกียรติคุณ และมอบเงินให้กับผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป เพื่อเป็นการยกย่อง สร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ๑๐๐ ปีขึ้นไป ทั้งนี้ นางชณิสา หาญภักดีปฏิมา รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ นายพงศ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว นายอำเภอลำทับ เหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย ร้อยตำรวจโท ระวิ แพรกปาน ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดกระบี่ สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป

Share:ประชุมการขับเคลื่อนทีม พม. จังหวัด ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565

50001

วันที่ 13 มิถุนายน 2565
นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนทีม พม. จังหวัด ภายใต้แนวคิดบ้านเดียวกัน (One Home) ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วย นางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 ที่ปรึกษาและคณะทำงาน นายอำพล หลิมเฮงฮะ ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานทีม พม. จังหวัดกระบี่ ภาคประชาชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อติดตามและหารือเกี่ยวกับการขับเคลื่่อนการดำเนินงานทีม พม. จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่


Share:ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.

นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน การเบิกจ่าย นโยบายและข้อสั่งการจากกระทรวง พม. นโยบายและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม การถ่ายทอดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเรื่องอื่น ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ี่


Share:กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง

 วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้จิตอาสา 904 นางกาญจนา แก่นเพ็ชร ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รหัส 2ข-092 สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางอรอุมา อินทร์สุวรรณ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รหัส 5B-129 สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสวนสาธารณะธารา ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


Share:พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565

นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


Share:พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 3 มิถุนายน 2565
นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในครั้งนี้ เป็นการการเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี ด้วยการรวมพลังสามัคคีเป็นหมู่คณะ ประกอบพิธีวางพานพุ่ม เพื่อถวายเป็นราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีฯจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


Share:งานวันคนพิการสากลจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564

งานวันคนพิการสากลจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564
ภายใต้แนวคิด “สร้างคืนสังคมให้ดีกว่า : มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด – 19 รวมคนทุกกลุ่ม เข้าถึงทุกคน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


Share:ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ 

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 

  • พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
  • พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่

ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศรับสมัคร


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial