ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 น.

นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน แผนการดำเนินงาน การเบิกจ่าย นโยบายและข้อสั่งการจากกระทรวง พม. นโยบายและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม การถ่ายทอดการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและเรื่องอื่น ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ี่


Share: