แอพพลิเคชั่น PROTECT-U

📲Protect-U ดาวน์โหลดติดตัวไว้ อุ่นใจ…ทุกสถานการณ์
🔴สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ได้จัดทำโมบายแอพพลิเคชั่น PROTECT-U ซึ่งมีให้ใช้งานทั้งในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android)และไอโอเอส (IOS) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งเบาะแสการค้ามนุษย์ที่พบเห็นในประเทศไทยและการตรวจสอบสิทธิของผู้เสียหายอันพึงได้รับหากตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ร่วมถึงการแจ้งความประสงค์ขอล่ามแปลภาษา และการอุดหนุนผลิตภัณฑ์จากผู้เสียหายในการสร้างอาชีพระหว่างเข้ารับการคุ้มครอง
📲IOS : https://apps.apple.com/th/app/protect-u/id1463615134
📲Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=eaht.mobile.app&fbclid=IwAR1ffYewabnVJpckmA5I7O8mvOJAEOhusL8cWPZ6c_da7bhESUEHULLidgg&pli=1


Share:คลิปวิดีโอ Tik Tok สนง.พม.กระบี่

@krabi_msociety

ปัญหาสังคม เป็นปัญหาที่คนทุกวัย จะต้องร่วมกันป้องกัน และแก้ไข #พมกระบี่ #พมจกระบี่ #กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์#อพม

♬ เสียงต้นฉบับ – สนง.พมจ.กระบี่ – สนง.พมจ.กระบี่

@krabi_msociety

📢📢📢ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า#พมกระบี่ #พมจกระบี่ #กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

♬ Very cute melody by marimba tone(39813) – Mitsu Sound

@krabi_msociety

💦💦สงกรานต์นี้เที่ยวให้สนุก ห่วงใยจาก พม.กระบี่ พม.กระบี่ พมจ.กระบี่ #กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #อพม

♬ เสียงต้นฉบับ – สนง.พมจ.กระบี่ – สนง.พมจ.กระบี่

@krabi_msociety

💦💦สงกรานต์นี้เที่ยวให้สนุก ห่วงใยจาก พม.กระบี่ พม.กระบี่ พมจ.กระบี่ #กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ #อพม

♬ เสียงต้นฉบับ – สนง.พมจ.กระบี่ – สนง.พมจ.กระบี่

@krabi_msociety

🆘🚨แจ้งเหตุฉุกเฉิน ด้วย ESS HELP MEพม.กระบี่ พมจ.กระบี่ #กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

♬ ยาวม่าย – แพม สุนิษา


Share:ประกาศจังหวัดกระบี่

ประกาศจังหวัดกระบี่ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


Share:“พม.กระบี่ เปิดมิติใหม่ของการพัฒนาสังคม อบรมนักจัดการทางสังคม รุ่นที่ 1”

329882863_573245514824408_7551147033988004867_n
329956515_565878792239499_4471735282617963650_n
330012068_5931408400276332_5660774329796983410_n
330187426_198520926189198_8997037028094372566_n
330190189_1582986648848801_5541822947619073764_n
330288972_742374883945360_5761214486133492948_n
330369394_225031656558608_4186919619703675778_n
330387829_593283762692858_4387913544626882352_n
330392084_1400936517340610_8335006384113312009_n
330603619_1684681721975205_3108541554154013634_n
331423820_3315944651989270_5575428743255735019_n
331485886_943295517083693_4397381896186429731_n
331596386_712378093765270_2033881965247365458_n
331648349_878294350126126_3213241146446438387_n
331766483_753612933054275_4898262134905163051_n
331783694_629741395655808_4832843956154231202_n
S__17359691
330471359_217665117490494_1806414636411957554_n
previous arrow
next arrow

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ 
จัดโครงการสานพลังสังคมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางในยุควิถีใหม่ (New Normal)
กิจกรรมหลัก สานเพื่อก่อ ซ่อมเพื่อสร้าง SYNERGY OF KRABI กิจกรรมย่อย ฝึกอบรม นักจัดการทางสังคม รุ่นที่ 1 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้ครอบคลุมในทุกมิติแบบองค์รวม เพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐสอดคล้องกับภารกิจของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ รวมทั้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ให้ครอบครัวมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย 
ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แกนนำชุมชนเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดกระบี่ จากอำเภอเมืองกระบี่ อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา และอำเภอเหนือคลอง รวมทั้งสิ้น 40 คน 
โดยมี นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ โรงแรม Infinity Aonang Krabi ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

Share:คู่มือการพัฒนากระบวนการทำงานของผู้ช่วยคนพิการจังหวัดกระบี่

📗 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กรของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ 2565 “คู่มือการพัฒนากระบวนการทำงานของผู้ช่วยคนพิการจังหวัดกระบี่ “
 

Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial