กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง

 วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.
นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้จิตอาสา 904 นางกาญจนา แก่นเพ็ชร ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รหัส 2ข-092 สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และนางอรอุมา อินทร์สุวรรณ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมชำนาญการ รหัส 5B-129 สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสวนสาธารณะธารา ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่


Share:พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันที่ 3 มิถุนายน 2565

นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณพระอุโบสถวัดแก้วโกรวาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


Share:พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันที่ 3 มิถุนายน 2565
นายศิร ศรีเมฆชัยกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และวางพานพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในครั้งนี้ เป็นการการเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี ด้วยการรวมพลังสามัคคีเป็นหมู่คณะ ประกอบพิธีวางพานพุ่ม เพื่อถวายเป็นราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีฯจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล
ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่


Share:โครงการปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World Soil Day)

IMG_0462

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.

          หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ (one home) ร่วมกับภาคีเครือข่าย อพม. จัดโครงการปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World Soil Day) วันที่ 5 ธันวาคม 2564
เวลา 13.30 น.นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติและวันดินโลก (World Soil Day) โดยมี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ (one home) ร่วมกับภาคีเครือข่ายอาสาพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดกระบี่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่
ชุมชน 13 ชุมชนของตำบลปากน้ำ เขตเทศบาลเมืองกระบี่ และ 1 ชุมชนของตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ และลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ โดยการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปใช้ในครัวเรือนได้ โดยวันนี้เป็นการมอบพันธุ์ไม้ยืนต้น 3,000 ต้น ได้แก่ มะฮอกกานี พะยอม ยางนา ชมพูพันธ์ทิพย์ หลุมพอ สนประดิษฐ์พันธ์ มะค่าโมง มะม่วงหิมพานต์ ฟ้าทะลายโจร
และพันธุ์ไม้ผักสวนครัวรั้วกินได้ จำนวน 2,500 ต้น ซึ่งมีผู้นำชุมชนมารับพันธุ์ไม้ยืนต้นไปปลูกในพื้นที่สาธารณประโยชน์ของชุมชน และนำพันธุ์ไม้
ผักสวนครัวรั้วกินได้ ไปมอบให้กับครอบครัวเปราะบางได้ปลูกต่อไป ซึ่งผลผลิตสามารถนำมาประกอบเป็นอาหารในครัวเรือน และอีกส่วนหนึ่งสามารถ
นำไปเพิ่มมูลค่าให้กับครัวครัวได้อีกด้วย โอกาสนี้นายสมชาย หาญภักดีปฏิมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ และจิตอาสา เราทำดีด้วยหัวใจ หน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่


Share:โครงการ “เรามีเรา” ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

วันที่ 1 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.
นางพิศสุดา คงทอง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ คณะสงฆ์จังหวัดกระบี่ ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดแก้วโกรวรารามและชุมชนคุณธรรม ลงพื้นจัดโครงการ “เรามีเรา” ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยบูรณาการร่วมกับโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ รวมใจ สืบสาน อัตลักษณ์ ความเป็นไทยปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง ปีงบประมาณ 2564 เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่กลุ่มเปราะบางผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19
ณ ที่ทำการชุมชนปานุราชจำนวน 20 ราย และผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียงคนชรา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ จำนวน 5 ราย


Share:ข่าวประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

“พม.ช่วยเหลือแล้ว” มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564 จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 278,688.21 บาท โดยมอบเงินผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่


Share:ข่าวประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

“พม.ช่วยเหลือแล้ว” มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564 จำนวน 10 ราย เป็นเงิน 278,688.21 บาท โดยมอบเงินผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial